Οι πιο όμορφες στιγμές στη ζωή θέλουν νέα και γενναία βήματα. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τα δικά σας μέσα από τις χειροποίητες δημιουργίες μας.

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία BILERO

2. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν την φόρμα με τα στοιχεία τους (share, comment, όνομα,επίθετο,email, κινητό τηλέφωνο) θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση,  που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.

3. Το όνομα του νικητή - νικήτριας θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Διοργανωτή ενώ παράλληλα ο Διοργανωτής θα ενημερώσει άμεσα το νικητή, μέσω τηλεφώνου ή και email, οπότε και εκείνος θα της γνωστοποιήσει τα στοιχεία του, προκειμένου να λάβει το έπαθλο. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει εντός 3 ημερών από την αποστολή του ως άνω μηνύματος ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Έπαθλο από το νικητή και να επιλέξει άλλον με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επέλεξε και τον αρχικό.

4. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που δεν ελήφθησαν ή ελήφθησαν με καθυστέρηση, εξαιτίας οποιουδήποτε σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρηση στη λειτουργία ή στη μετάδοση, σφάλμα στη λειτουργία της γραμμής επικοινωνίας, δυσλειτουργίας του διακομιστή (server), ιού, σφαλμάτων (bugs) ή άλλων γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου του Διοργανωτή.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δε δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στο Διοργανωτή, σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτού, στη διαφημιστική του εταιρεία, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς πρώτου βαθμού.

6. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μία φορά και μόνο μία συμμετοχή ανά συμμετέχοντα θα γίνεται δεκτή.

7. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ενώ ο συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από την ανωτέρω συμπεριφορά του. Στην περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανηλίκων κατόπιν ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εν λόγω συμμετοχή.

8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εφόσον έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο συμμετέχων παρέβη οποιονδήποτε από τους Όρους.

9. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο ο Διοργανωτής δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του.

10. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε, απώλεια, ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα εξαιτίας της συμμετοχής του, ή εξαιτίας της νίκης του ή μη στο Διαγωνισμό, ή εξαιτίας της αποδοχής του Επάθλου.

11. Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το Έπαθλο οι οποίες ανακοινώνονται από οιονδήποτε τρίτο.

12. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον/τους νικητή/ες ή οποιουσδήποτε  άλλους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του συμμετέχοντα.

13. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από το Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιουσδήποτε διαφημιστικούς σκοπούς άνευ οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς το ονοματεπώνυμο του νικητή στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, χωρίς να θεμελιώνονται δικαιώματα και αξιώσεις των Διαγωνιζόμενων από τις τυχόν τροποποιήσεις.

15. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα έπαθλα.

16. Οι παρόντες όροι αποτελούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.